Allmänna Försäljningsvillkor

Allmänna Försäljningsvillkor

Allmänt


Inledning. Dessa allmänna försäljningsvillkor (”Allmänna Försäljningsvillkor”)
gäller vid alla leveranser av Produkter (enligt definition nedan) från Prepipe
Construction AB, org. nr. 559004-7204 (”Prepipe”), och utgör således en
integrerad del av avtalet (”Avtalet”) mellan er som köpare (”Köparen”) och Prepipe
vid köp av Produkter från Prepipe. Dessa Allmänna Försäljningsvillkor ersätter av
Prepipe tidigare tillämpade allmänna försäljningsvillkor fr.o.m. det datum som
anges nedan. Prepipe förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa
Allmänna Försäljningsvillkor för publikation på Prepipes hemsida (www. https://prepipe.se/),

varvid sådana ändrade Allmänna Försäljningsvillkor äger direkt
tillämpning.


Definitioner. I dessa Allmänna Försäljningsvillkor ska följande begrepp ha den
betydelse som anges nedan:


Produkt” avser varje vara, material eller produkt som införskaffas av Köparen
från eller via Prepipe och eventuella relaterade tjänster, om tillämpligt.


Tillämpliga branschvillkor. I tillägg till dessa Allmänna Försäljningsvillkor
tillämpas NL09 (”Branschvillkor”).


Avtalsdokument. Förekommer mot varandra stridande uppgifter eller föreskrifter
ska dokumenten äga företräde i följande ordning, såvida inget annat uttryckligen
anges:

  1. det mellan parterna särskilt träffade skriftliga avtalet, om sådant finns;
  2. dessa Allmänna Försäljningsvillkor;
  3. tillämpligt Branschvillkor.


Behörighet. Eftersom Köparen är betalningsskyldig för alla köp som görs på
angivet kundnummer ombeds Köparen att alltid informera Prepipe om ändringar i
behörigheterna. Köparens företrädare ska vid köp kunna legitimera sig och ange
kundnummer (men Prepipe har inget ansvar vid underlåten kontroll).


Prissättning


Tillämplig prislista. Prepipes vid varje tidpunkt lämnat pris gäller i 30 dagar om ej
annat anges i offert. Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer. Därefter förbehåller
sig Prepipe rätten att korrigera offererat pris pga förändring i
valuta-, produktions-, råvaru- eller transportkostnader, eller legeringstillägg.
Prepipe förbehåller sig även rätten att göra erforderliga prisjusteringar p.g.a.
ändring av tillämpliga pålagor, t.ex. miljöavgifter


Betalning. Betalning ska erläggas inom 30 dagar från fakturadatum. Vid dröjsmål
debiteras dröjsmålsränta enligt gällande referensränta med ett tillägg om 13 %-
enheter. Prepipes rätt att fakturera ska inte begränsas av eventuella
tidsbegränsningar som anges i Branschvillkor.


Övriga betalningsvillkor. Prepipe äger rätt att sätta och ändra kreditlimit för
Kunden. Därtill äger Prepipe rätt att begära förskottsbetalning, kvitta innestående
krediteringar eller säga upp Köparens konto eller upphöra att leverera under
Avtalet om Köparen är i konkurs eller under rekonstruktion, har ställt in sina
betalningar, vid upprepade tillfällen betalat fakturor för sent eller inte alls eller om
det i övrigt finns skäl att anta att Köparen är på obestånd eller på annat sätt bryter
mot Avtalet.


Leveransvillkor


Transport och mottagande.: Vid leverans av Produkt debiteras faktisk
fraktkostnad, om inget annat avtalats. Risken för en Produkt övergår till Köparen
vid Produktens avlämnande, om inget annat avtalats.


Lossning sker vid fordonets sida till kaj eller markplan, på av mottagaren anvisad
plats. Lossning utförs av bilens bemanning (en man) och mottagaren lämnar
erforderligt biträde. Om mottagaren ej kan lämna erforderligt biträde vid lossning
eller att lossningstiden väsentligt överskrids, förbehåller vi oss rätten att debitera
köparen eventuella merkostnader.


Miljöavgift småorder. För varje order med ett sammanlagt nettopris
understigande 500 SEK exkl. moms debiteras en avgift om 150 SEK. Avgiften
debiteras inte vid köp i butik.


Emballage och lastbärare. Angivna priser inkluderar sedvanligt emballage av
engångsnatur. Övrigt emballage eller lastbärare debiteras enligt prislista.


Köparen har rätt att returnera emballage (av annan art än engångsnatur) och
lastbärare, varvid debiterat belopp krediteras med avdrag för eventuellt tillämpligt
returavdrag. Kreditering sker dock endast efter Prepipes godkännande av att
emballaget eller lastbäraren var i felfritt skick vid Prepipes mottagande.


Lossning utan kvittens. Prepipe, eller av Prepipe anlitad transportör, förbehåller
sig rätten att ställa av gods utan kvittens om mottagaren inte finns på angiven
leveransplats eller besvarar telefonsamtal.


Returbestämmelser


Returvillkor. Produkt som är förädlad omfattas ej av rätten till retur.
Returavdrag. Vid godkänd retur krediteras Köparen det erlagda inköpspriset efter
avdrag för ett returavdrag om 30% på inköpspriset, om annat inte överenskommits
skriftligen.


Reklamationsbestämmelser


Mottagningskontroll. Köparen ska i samband med leverans av Produkt göra en
avstämning av antal mot följesedel samt kontrollera leveransen utifrån brister eller
synliga fel. I samband med att Produkt emballeras av, installeras, monteras eller i
annat fall innan den används ska Köparen dessutom genomföra en noggrann
besiktning av Produkten för att identifiera eventuella brister eller fel. Prepipe svarar
inte för brist eller fel som borde ha upptäckts genom ovan nämnda kontroller och
som inte har reklamerats till Prepipe inom fem (5) arbetsdagar från den tid när
sådana kontroller har eller borde ha genomförts.


Reklamation. Reklamation anmäls skriftligen, inom i tillämpliga Branschvillkor
föreskriven tid.


Ansvar


Ansvar för försening, fel och brister. Prepipes ansvar för försening, fel eller brist
i en Produkt, och de påföljder som Köparen har rätt att göra gällande i anledning
därav, följer av Branschvillkoren, med de ändringar som följer av dessa Allmänna
Försäljningsvillkor. Innan felsökning och avhjälpande åtgärd vidtas ska Köparen
träffa överenskommelse med ansvarig säljare hos Prepipe. Om Köparen själv
påbörjar lokalisering av fel äger Köparen rätt till ersättning för
felsökningskostnaden endast om Köparen dessförinnan genom reklamation givit
Prepipe möjlighet att lämna felsökningsanvisningar.


Ansvarsbegränsning. Prepipe ansvarar aldrig för indirekta skador, kostnader
eller förluster (såsom men inte begränsat till utebliven vinst, produktionsbortfall
eller goodwillförlust). Prepipes totala ansvar ska aldrig överstiga 10 % av
Produktens nettopris.


Avvikelser från specifikation. Prepipe reserverar sig för att Produkten kan avvika
från tillhandahållna specifikationer.


Befrielsegrunder (Force Majeure). Ingen Part ska anses ha brutit mot en
skyldighet om fullgörandet av skyldigheten förhindras av omständigheter som
anses utgöra force majeure. Följande exempel på omständigheter utgör
befrielsegrunder om de medför att Avtalets fullgörande hindras eller blir oskäligt
betungande: arbetskonflikt, eldsvåda, krig, mobilisering eller militärinkallelser av
motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror, upplopp,
knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, pandemi, epidemi, väsentlig
prishöjning från leverantör, inskränkningar i tillförseln av drivkraft och varje annan
liknande omständighet som parterna inte kan råda över liksom fel i eller försening
av leveranser från underleverantörer som orsakas av sådan befrielsegrund (”Force
Majeure”). Det åligger part som önskar åberopa Force Majeure att utan dröjsmål
skriftligen underrätta andra parten om uppkomsten därav liksom om dess
upphörande. Oavsett vad som i övrigt gäller enligt dessa Allmänna
Försäljningsvillkor, har vardera parten rätt att häva köp enligt dessa Allmänna
Försäljningsvillkor genom skriftligt meddelande till den andra parten, om köpets
fullgörande försenas mer än sex (6) månader på grund hänförlig till Force Majeure.


Certifikat


Certifikat åtföljer Produkt endast om begäran om detta framställts av Köparen i
order. Kostnad för certifikat debiteras enligt särskild överenskommelse.


Immateriella rättigheter


Prepipe kan från tid till annan komma att dela information i form av exempelvis
produktdata, bilder och logistikdata (”Produktinformation”) med Köparen. Sådan
Produktinformation utgör Prepipes eller Prepipes samarbetspartners immateriella
egendom som Köparen endast får använda inom ramen för Prepipes och Köparens
avtalsrelation och enligt Prepipes instruktion. Produktinformation utgör dessutom
företagshemligheter som Köparen ska hantera som konfidentiell information. Vid
upphörande av Avtalet eller när Prepipe så begär ska Köparen omedelbart sluta
använda och radera all Produktinformation.


Sekretess


Under den gällande perioden för Avtalet, kan Parterna få tillgång till värdefulla
företagshemligheter och annan sekretessbelagd information tillhörande den andre
Parten och dess affärer, inklusive innehållet i Avtalet (”Sekretessbelagd
Information”). Begreppet Sekretessbelagd Information inkluderar inte information
som är allmänt känd eller som ska bli allmän vetskap genom andra sätt än
överträdelse av Avtalet. Parterna ska hålla all Sekretessbelagd Information strängt
konfidentiell och ska inte avslöja det till någon tredje part utom när det medges av
den andre Parten eller om det rimligen kan krävas för att efterleva skyldigheterna
under Avtalet eller när det krävs enligt lag, börsreglering eller beslut från domstol
eller behörig myndighet.


Efterlevnad av lagar


Köparen åtar sig att följa alla tillämpliga lagar, förordningar, myndighetsbeslut och
domstolsbeslut, inklusive (men inte begränsat till) tillämpliga lagar och förordningar
avseende exportkontroll och internationella sanktioner, mutor och antikorruption,
miljö samt hälsa och säkerhet.


Personuppgifter


All behandling av personuppgifter ska ske i enlighet med gällande
dataskyddslagstiftning. Vardera parten kommer att behandla personuppgifter i
v1.3, 2022-03-16
form av kontaktuppgifter rörande den andra partens kontaktperson. I syfte att
uppfylla det ingångna avtalet kan Prepipe i vissa fall även behandla information om
kundens medarbetare och dess preferenser vid individuella avrop av varor,
exempelvis klädstorlekar. Vardera parten ansvarar för sin respektive behandling
av personuppgifter som personuppgiftsansvariga, och parterna bedömer inte att
någon av parterna kommer behandla personuppgifter som personuppgiftsbiträde
åt den andra parten. Vardera parten ska informera den kontaktperson som part
utsett om att den andra parten kommer att behandla dennes personuppgifter i syfte
att upprätthålla parternas affärsrelation. Informationen ska ha det innehåll som
anges i artikel 13 i förordning (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation)
och kan lämnas genom en uppmaning till kontaktpersonen om att besöka den
andra partens webbplats där information om dennes personuppgiftsbehandling ska
finnas tillgänglig.

Tillämplig lag och tvister


Detta Avtal ska regleras av svensk materiell rätt.


Alla tvister eller anspråk som uppstår i anledning av eller i samband med detta
Avtal, eller en överträdelse, uppsägning eller ogiltighet av detsamma, ska avgöras
genom skiljedomstol i enlighet med Skiljedomsreglerna för Stockholms
Handelskammarens Skiljedomsinstitut. Skiljenämnden ska vara sammansatt av tre
(3) skiljemän. Sätet för skiljedomstolen ska vara Stockholm, Sverige. Språket som
används i skiljedomsförfarandet ska, om inte Parterna avtalar annat, vara
engelska. All information som avslöjas under eller på annat sätt i samband med
skiljeförfarandet inklusive detaljer om skiljeförfarandet, skiljedomen, förlikningen
eller förlikningsavgörandet ska betraktas som Sekretessbelagd Information